Revitalizace lokalit

Biocentrum říční nivy

V rámci projektu realizuje obnovu přírodně-naučné lokality Neißetal na území Natura 2000 v rámci a v okolí říční nivy a přilehlých lesních a lučních porostů. Jeho pracovníci a dobrovolníci se zapojí také do přípravy a realizace revitalizačních projektů na české straně. Partner projektu ze Saska (IBZ) je zaměřen především na ekologickou výchovu, proto revitalizace proběhne v menším rozsahu.

Příprava a realizace 1 obnovy krajinných struktur na pozemcích české nebo saské obce

Lokalita, která vzešla z vyjednávání se zastupiteli českých a německých obcí se nachází v obci Jindřichovice pod smrkem.

Revitalizace části toku včetně přilehlého lesa v Jindřichovicích pod Smrkem

Rozhodlo se o podpoře projektu, jehoľ záměrem byla revitalizace potoka a přilehlého lesa v obci Jindřichovice pod Smrkem. Cílem této revitalizace je vytvoření mokřadního prostředí, které přispěje ke zvýšení druhové rozmanitosti v krajině. Zároveň bude lokalita slouľit pro zpomalení průchodu vody při jarním tání sněhu a přívalových deš>ů, čímľ se předpokládá omezování či zmírnění následků povodní.

Lokalita se nachází na východním okraji obce Jindřichovice pod Smrkem. Jedná se o vzrostlý les, jenľ byl v polovině minulého století odvodněn prostřednictvím hlubokých rigolů které zde zůstaly po těľbě rašeliny. V osmdesátých letech bylo koryto nevhodným zásahem při melioračních pracích napřímeno a přeloľeno k jihovýchodnímu okraji. Les s charakterem luhu tak vyschl a voda v napřímeném korytě tudy jen prosvištěla.

Revitalizačním záměrem je koryto vrátit tam, kde kdysi potok tekl, proto bude stávající koryto částečně zahrazeno a dojde k vytvoření dvou tůní s kolísající hladinou. Tůně budou slouľit jako stanoviště pro obojživelníky a další organismy, vyhledávající tento typ prostředí. Částečně pak budou plnit funkci suchých poldrů při jarním tání sněhu a přívalových deštích. Většina vody však bude vedena opět přes les, kde dojde pomocí drobných hrázek z přírodních materiálů k zahrazení stávajících rigolů.

Tento záměr byl vybrán z několika důvodů, mokřadní ekosystémy patří mezi nejohroženější ekosystémy jak ve světě, tak i v České republice. Avšak jejich úloha je pro správné fungování ekologických služeb nezbytná. Dlouhodobá lidská snaha vysušovat krajinu a co nejrychleji z ní odvést vodu vede k nepříznivým jevům pro přírodu i lidi. Jedná se o stále ničivější následky povodní, smyv ornice z polí, narušení koloběhu živin a tvorby půd, či ztrátu biologické rozmanitosti. Plocha mokřadů se dlouhodobě v České republice zmenšuje.

Fotogalerie z revitalizace v Jindřichovicích pod Smrkem

Pokračující revitalizace mokřadního biocentra v Jablonném v Podještědí u zámku Nový Falkenburk

Zlepšení podmínek a vytvoření nových stanovišť pro chráněné druhy obojživelníků, plazů, vodního a mokřadního hmyzu a rostlin (např. ropucha, čolek, skokan, ještěrka, užovka, druhy vážka klínatka rohatá, mochna bahenní, vachta trojlistá, ďáblík bahenní, kosatec žlutý a sibiřský, bublinatka menší atd.) na mokřadním biocentru U aleje u Jablonného v Podještědí a zpřístupnění lokality pro veřejnost spočívá v:

Více informací o lokalitě na webu Mokřadů Jablonné.

Chystáte se na výlet do Mokřadů Jablonné? Vezměte si s sebou arch s otázkami, které si po výletě můžete vyplnit!

Arch k vyplnění
Vyplněný arch

Revitalizace lesního biocentra na Ještědském hřbetě nazývané "Nový prales"

Zlepšení podmínek a vytvoření nových stanovišť pro chráněné druhy netopýrů, vrápenců, hmyzu a rostlin vázaných na biotopy suťových lesů v regionálním biocentru Padouchov a Evropsky významné lokalitě Vápenice - Basa na Ještědském hřebeni a zpřístupnění lokality pro veřejnost spočívá v:

Biocentrum Padouchov je součástí Evropsky významné lokality Vápenice-Basa v soustavě Natura 2000, která chrání lokality významné z hlediska celé Evropy.

Více informací o lokalitě na webu Nového pralesa.