Zelené perly kolem Nisy
vlajka
vlajka

Zelené perly kolem Nisy

 

Cílem projektu je funkční krajina s dostatkem míst v nivách, zajišťujících dlouhodobé udržení biodiverzity, zadržení vody v době povodní a dotaci vody v obdobích sucha. Aby došlo k ochraně a tvorbě těchto míst, je třeba vzbudit povědomí odborné a rozhodující veřejnosti a propagovat příklady dobré praxe. Projekt podpoří osvětu a povědomí v této problematice prací s vybranými segmenty veřejnosti s potenciálním přímým dopadem na krajinu. Projekt realizujeme s partnerem – Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal.

 

Doba realizace: 13. 5. 2016 – 1. 9. 2020

 

Cíle projektu

 

1. Výměna zkušeností – navázat na v minulosti realizované revitalizace pozemků v nivách toků, které podpořily biodiverzitu, a přenést tyto příklady dobré praxe na další vlastníky a lokality. Rozvinout přeshraniční spolupráci v oblasti ochrany biodiverzity a obnovy retence krajiny. Zajistit výměnu zkušeností, názorů, informací a různých přístupů k podpoře revitalizace mezi odborníky z Čech i Německa.Sdílet znalosti a ověřené příklady dobré praxe prostřednictvím terénních exkurzí určených pro zástupce samospráv, vlastníky/uživatele pozemků i další cílové skupiny projektu jednak na lokality v ČR, jednak na vícedenní exkurzi za zkušenostmi do Německa.

 

2. Zapojení odborné a zainteresované veřejnosti – problematiku zvýšení biodiverzity a retenčních schopností krajiny a revitalizace nivních lokalit jako přírodního prostředku pro prevenci povodní přenést na odbornou veřejnost, politiky, zástupce veřejné správy, podnikatel, zemědělce a další osoby, které svým rozhodováním ovlivňují reálné zásahy do krajiny. K tomu vedle akcí poslouží informační a vzdělávací materiály, které seznámí účastníky s funkcemi mokřadů a niv. Cílové skupiny projektu budou o současném stavu a problémech česko-saské krajiny informované, s důrazem na využití online médií.

 

3. Ekovýchova – v rámci výuky udržitelného rozvoje proběhnou tematicky orientované učební programy pro děti škol druhého stupně a mimoškolně organizované skupiny mládeže v návaznosti na učební osnovy. Tyto programy v sobě zahrnují i praktické výukové bloky revitalizace mokřadů a tím spojenou profesionální péči o tyto přírodní „perly“.

 

4. Zvýšit kapacity žadatele a partnera pro ekovýchovu i praktické aktivity v podpoře biodiverzity a obnovy retenční schopnosti krajiny.

 

K těmto cílům bude využito aktuálních odborných poznatků, ověřených dosavadními praktickými aplikacemi a zkušenostmi ve středoevropském regionu. Využity budou praktické zkušenosti na pozemcích ve správě Pozemkového spolku Čmelák, na lokalitách ve správě státní správy a spolupracujících organizací v ČR i okolních zemí. Poznatky budou prezentovány a sdíleny na mezinárodních odborných konferencích v Sasku na začátku a konci projektu a na mezinárodních akcích a programech v průběhu projektu.

 

V rámci projektu budou vzděláni a motivováni k ochraně přírody obyvatelé žijící v dotačním území na obou stranách hranice prostřednictvím vzdělávacích a  osvětových akcí. Projekt se zaměřuje jednak na odborníky a osoby zodpovědné za rozhodování v rámci opatření v krajině (politici, zástupci veřejné správy, podnikatelé, zemědělci,vědci), jednak na děti, mládež a aktivní jedince s participací na ochraně přírody.