Podpora genofondu tisu v Libereckém kraji
vlajka
vlajka

Podpora genofondu tisu v Libereckém kraji

Hlavním cílem projektu je napomoci návratu původního ohroženého a přitom opomíjeného druhu dřeviny do lesů i krajiny Libereckého kraje a tím přispět k zachování jeho genofondu. Aktivity projektu směřují k vytvoření koncepce s nakládáním se sadebním materiálem tisu v budoucích letech a k zajištění trvalé podpory výsadeb tisu na území kraje.

 

Hlavní cíle projektu:

 

• Cíl 1 – mít společnou strategii s klíčovými hráči
o Projednat s AOPK – střediskem Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje dlouhodobou strategii podpory genofondu tisu v Libereckém kraji a odsouhlasit si ji s Lesy ČR jako zásadním vlastníkem lesů v regionu,

 

• Cíl 2 – zapojit veřejnost do pomoci tisu
o Prostřednictvím kampaně směrem k široké veřejnosti vyhledat lokality pro mimolesní výsadby v tomto i příštím roce a současně připomenout význam této dřeviny,

 

o Získat informace od veřejnosti o případném dalším výskytu dospělých tisů v kraji.

 

• Cíl 3 – realizovat konkrétní opatření v krajině
o Projednat s AOPK a modelově zrealizovat výsadby 5×4 kusů na nelesní lokality v Libereckém kraji,
o Pokračovat v managementu vedoucímu k dostatku sadebního materiálu v příštích letech (sběry, pěstování),

 

• Cíl 4 – připravit projekt výsadeb tisu v regionu do OP ŽP
o Ve spolupráci s AOPK a s Lesy ČR vytipovat minimálně 10 lokalit pro výsadby tisu do lesních porostů v rámci Libereckého kraje v příštím roce,
o Na známých lokalitách výskytu tisu v CHKO Jizerské hory (4 lokality dospělých jedinců + 7 lokalit výsadeb) naplánovat vhodný management pro podporu stávajících jedinců),

 

Tento projekt je podpořen Ministerstvem životního prostředí.