Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji
vlajka
vlajka

Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji

Stav v ČR
 
Tis červený je dle národní legislativy ochrany přírody a krajiny (vyhláška č. 395/1992 Sb.) zařazen mezi zvláště chráněné druhy rostlin v kategorii silně ohrožený, v aktuálním červeném seznamu je pak označen jako zranitelný druh. Zbytkové populace této dřeviny rostou v ČR převážně ve 2. – 5. lesním vegetačním stupni. V rámci celostátní inventarizace bylo zjištěno 16 724 jedinců vyšších než jeden metr (z toho 12 627 považovaných za původní). Z těchto jedinců bylo okolo 3800 lokalizováno, u ostatních jsou informace obecné.
 
Tis je jednou z nejohroženějších původních dřevin České republiky. Stojí stranou zájmu klasického lesního hospodaření. V důsledku přemnožené zvěře má problém s přirozenou obnovou. Stávající populace jsou většinou malého rozsahu a izolované. Tis v zásadě pouze přežívá na nemnoha dochovaných lokalitách ve zbytku původního areálu, z velké části území prakticky vymizel.

 
 
Stav v Libereckém kraji
 
V Libereckém kraji je současný stav zmapování subpopulací tisu značně nevyrovnaný. Na základě informací z databáze NDOP a z podkladů AOPK Liberecko je zřejmé, že na území CHKO Lužické hory je populace poměrně dobře zmapována – na 5ti lokalitách (Naděje, Hvozd, Krompach, Horní Sedlo a Dolní Sedlo) se tu vyskytuje celkem 81 tisů vyšších 1 metru. U části z nich je zjištěno i pohlaví.
 
V CHKO Jizerské hory je známa jedna širší lokalita autochtonních tisů (Fojtka), 1 samostatný jedinec uprostřed lesního komplexu (Ořešník), 1 vysazená lesní lokalita (Bílý Potok) + dalších 6 lokalit v intravilánech a nejbližším okolí obcí. Celkem je na nich zmapováno 185 odrostlých tisů + cca 220 kusů zmlazení nad 1 metr (na lokalitě Bílý Potok). U většiny není známo pohlaví ani plodnost.
 
V CHKO Český ráj je známo 5 lokalit výskytu (Zbirohy, Bučiny u Rakous, Bukovsko, Hrubá Skála a Valdštejn), všechny jsou v obcích nebo jejich blízkém okolí. Celkem je na nich dnes známo 19 tisů, většinou bez dalších podrobnějších informací.
 
V rámci CHKO České Středohoří je v Libereckém kraji znám jediný tis (Dubina).
 
Na území KRNAP v Libereckém kraji je známo několik lokalit vázaných na stávající nebo někdejší chalupy, podrobnosti k nim nejsou evidovány.
 
Mimo ZCHÚ jsou informace kusé a neúplné, často obecné. Známo je celkem dalších 19 lokalit výskytu tisů, často bez uvedení počtu jedinců nebo bez informace, zda jde o dospělce nebo pouze zmlazení. Jistých dospělých tisů je 29, většinou v intravilánu obcí nebo v okolí hradů a zámků. Část lokalit je lesního a pravděpodobně autochtonního původu.
 

VIDEO: Vracíme TISícileté stromy zpět do naší přírody: https://youtu.be/LRQkHmvamD4

 
 

Dosavadní opatření
 
Žadateli je známo dalších minimálně 100-150 dospělých tisů v Libereckém kraji mimo intravilán obcí, v CHKO i mimo ně, které v záznamech NDOP chybí nebo jsou jen obecného charakteru. Údaje o nich máme díky komunikaci s lesnickou i laickou veřejností, která jinak nemá do NDOP přístup a není v kontaktu s orgány OP. Ze stávajících známých jedinců tisu byli ke sběru semen a pěstování dosud užíváni pouze jedinci z lokality Fojtka (Jizerské hory), Krompach a Horní Sedlo (Lužické hory).
 
Ročně se do lesů v Libereckém kraji v posledních dvaceti letech vracelo v průměru cca 130 sazenic tisu a to pouze na území dvou CHKO, což nelze považovat za dostatečné. Ve zbytku kraje se s genofondem tisu nepracuje vůbec ani formou sběru, ani formou výsadeb.
 
Úkolem státní i nestátní ochrany přírody by tak mělo být komunikací s lesníky tento stav napravit a dostat tis více jak do povědomí lesních hospodářů, tak zejména do jejich lesů. Potenciál je jak u lesů státních, tak obecních, soukromých, společenstevních i církevních.

 
 
Čmelák a záchrana tisu
 
Projekt navazuje na naši činnost v záchraně tisu minimálně od roku 1998. Mapujeme dospělé jedince, sbíráme osivo, pěstujeme sazenice a vysazujeme je zpět do přírody. Od roku 2003 jsme sázeli celkem na 10 lokalitách celkem 654 sazenic tisu, osivo je pravidelně sbíráno v lokalitě Fojtka.
 
Spolek Čmelák má dlouhodobé zkušenosti s pěstováním této dřeviny ze semene, což není zcela běžné a bezproblémové, zejména má ale připraveno více než 1000 sazenic tisu ve vlastní školce vypěstovaných z osiva z místní populace, které je vhodné v nejbližší době umístit na stanoviště v přírodě a zajistit jim i potřebnou následnou péči a ochranu.

Potřebná opatření
 
Pro zachování tisu je potřeba zaměřit se komplexně na celý soubor kroků na jeho podporu. Kromě jednorázových opatření v terénu, jako jsou inventarizace, výsadby sazenic a jejich ochrana, případně podpora přirozené obnovy, je potřeba se na celou problematiku podívat z delšího časového horizontu. Samotná jednorázová výsadba i ve spojení s desetiletou udržitelností nezaručuje, vzhledem k tomu, že tis je velmi pomalu rostoucí dřevina a také s ohledem na omezený počet sazenic i lokalit, zásadnější změnu podmínek pro prosperitu tohoto ohroženého druhu ve vymezeném území.

 
 
Zaměření projektu
 
Projekt je zaměřen na několik vzájemně provázaných aktivit – výsadbu sazenic na nové lokality v lesních porostech, na detailní zmapování dospělých jedinců v kraji s vytipováním co nejširšího spektra matečních stromů, na sběr semen a případné vyzvednutí semenáčků pro dopěstování sazenic, zmapování výsadeb z předchozích let, vytipování a předjednání potenciálních lokalit pro výsadby v dalších letech a zejména vytvoření odborné studie, která by detailně shrnula dosavadní zkušenosti, efektivitu opatření, rizika do budoucna i další související otázky a vytvořila tak potřebný odborný podklad pro dlouhodobou podporu návratu této dřeviny do lesů nejen v Libereckém kraji.
 
Z hlediska rozsahu jde o rozšíření dosud prováděných opatření z území dvou CHKO (Jizerské a Lužické hory) na celé území Libereckého kraje. Současně jde o rozšíření kvantitativní, kdy z dosavadních desítek až malých stovek umístěných sazenic ročně projekt směřuje k vysazovanému množství 1 000 – 10 000 ks ročně.
 
Všechny dosavadní výsadby probíhaly pouze na několika vybraných revírech Lesů České republiky. Projekt si klade za cíl zapojení široké lesnické základny z celého kraje, a to nejen revírníků a správců Lesů České republiky, ale i odborných lesních hospodářů a správců obecních lesů. Naplánované výsadby v roce 2021a22 jsou i proto lokalizovány (mimo pozemků žadatele) do 5 revírů LČR a dále do obecních lesů 8 obcí v celém kraji. Na tyto jednorázové a izolované výsadby je ale nutné navázat v budoucnu dalšími opatřeními. I proto by součástí odborné studie mělo být i vytvoření dlouhodobého plánu dalších opatření pro podporu této ohrožené dřeviny.

 
 
Cílový stav projektu v roce 2023
 
Detailně zmapovaná populace tisu v Libereckém kraji, jasně stanovené kroky pro její maximální zachování, připravené podmínky pro zajištění sadebního materiálu s maximální genetickou diverzitou a odborná studie, projednaná se zainteresovanými stranami, včetně plánu aktivit na podporu tisu v dalších letech, včetně konkrétních lokalit pro reintrodukci a zejména 32 nových lokalit s 1000 vysazenými tisy a zbudovanými ochranami proti okusu.
 

Výstupy projektu:
• 1000 sazenic tisu vysazených a dlouhodobě ochráněných proti zvěři skupinovými ochranami
• 32 lokalit na lesních pozemcích s nově vysazenými tisy,
• min. 45 kg osiva pro další pěstování tisu,
• vyzvednuté semenáčky k dopěstování v množství a z lokalit dle dohody s orgány OP,
• zmapovaní a zdokumentovaní jedinci nad 1 m výšky,
• zdokumentování stavu výsadeb z předchozích let,
• doplněná NDOP o dosud nezaznamenané jedince,
• studie dlouhodobé podpory tisu v Libereckém kraji, obsahující mimo jiné:
o návrhy zajištění zdrojů osiva a zajištění pěstování dalších sazenic po skončení projektu,
o min. 100 navržených lokalit pro výsadbu tisu projednaných a schválených vlastníky,
o předjednané financování potřebných opatření po skončení projektu i v dlouhodobém horizontu,
o zhodnocení rizik a návrhy jejich předcházení a řešení.

 
👉 Lokality pro výsadbu tisu
 
Projekt byl podpořen Českým svazem ochránců přírody a jeho partnery v rámci programu “Ochrana biodiverzity”.

www.csop.cz, www.lesycr.cz, www.mzp.cz