Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji 2021-24
vlajka
vlajka

Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji 2021-24

Stav v ČR

 

Tis červený je dle národní legislativy ochrany přírody a krajiny (vyhláška č. 395/1992 Sb.) zařazen mezi zvláště chráněné druhy rostlin v kategorii silně ohrožený, v aktuálním červeném seznamu je pak označen jako zranitelný druh. Zbytkové populace této dřeviny rostou v ČR převážně ve 2. – 5. lesním vegetačním stupni. V rámci celostátní inventarizace bylo zjištěno 16 724 jedinců vyšších než jeden metr (z toho 12 627 považovaných za původní). Z těchto jedinců bylo okolo 3800 lokalizováno, u ostatních jsou informace obecné.

 

Tis je jednou z nejohroženějších původních dřevin České republiky. Stojí stranou zájmu klasického lesního hospodaření. V důsledku přemnožené zvěře má problém s přirozenou obnovou. Stávající populace jsou většinou malého rozsahu a izolované. Tis v zásadě pouze přežívá na nemnoha dochovaných lokalitách ve zbytku původního areálu, z velké části území prakticky vymizel.

 

Stav v Libereckém kraji před započetím projektu

 

V Libereckém kraji je současný stav zmapování subpopulací tisu značně nevyrovnaný. Na základě informací z databáze NDOP a z podkladů AOPK Liberecko je zřejmé, že na území CHKO Lužické hory je populace poměrně dobře zmapována – na 5ti lokalitách (Naděje, Hvozd, Krompach, Horní Sedlo a Dolní Sedlo) se tu vyskytuje celkem 81 tisů vyšších 1 metru. U části z nich je zjištěno i pohlaví.

 

V CHKO Jizerské hory je známa jedna širší lokalita autochtonních tisů (Fojtka), 1 samostatný jedinec uprostřed lesního komplexu (Ořešník), 1 vysazená lesní lokalita (Bílý Potok) + dalších 6 lokalit v intravilánech a nejbližším okolí obcí. Celkem je na nich zmapováno 185 odrostlých tisů + cca 220 kusů zmlazení nad 1 metr (na lokalitě Bílý Potok). U většiny není známo pohlaví ani plodnost.

 

V CHKO Český ráj je známo 5 lokalit výskytu (Zbirohy, Bučiny u Rakous, Bukovsko, Hrubá Skála a Valdštejn), všechny jsou v obcích nebo jejich blízkém okolí. Celkem je na nich dnes známo 19 tisů, většinou bez dalších podrobnějších informací.

 

V rámci CHKO České Středohoří je v Libereckém kraji znám jediný tis (Dubina).

 

Na území KRNAP v Libereckém kraji je známo několik lokalit vázaných na stávající nebo někdejší chalupy, podrobnosti k nim nejsou evidovány.

 

Mimo ZCHÚ jsou informace kusé a neúplné, často obecné. Známo je celkem dalších 19 lokalit výskytu tisů, často bez uvedení počtu jedinců nebo bez informace, zda jde o dospělce nebo pouze zmlazení. Jistých dospělých tisů je 29, většinou v intravilánu obcí nebo v okolí hradů a zámků. Část lokalit je lesního a pravděpodobně autochtonního původu.

 

VIDEO: Vracíme TISícileté stromy zpět do naší přírody

 

Zaměření projektu

 

Projekt je zaměřen na několik vzájemně provázaných aktivit – výsadbu sazenic na nové lokality v lesních porostech, na detailní zmapování dospělých jedinců v kraji s vytipováním co nejširšího spektra matečních stromů, na sběr semen a případné vyzvednutí semenáčků pro dopěstování sazenic, zmapování výsadeb z předchozích let, vytipování a předjednání potenciálních lokalit pro výsadby v dalších letech a zejména vytvoření odborné studie, která by detailně shrnula dosavadní zkušenosti, efektivitu opatření, rizika do budoucna i další související otázky a vytvořila tak potřebný odborný podklad pro dlouhodobou podporu návratu této dřeviny do lesů nejen v Libereckém kraji.

 

Z hlediska rozsahu jde o rozšíření dosud prováděných opatření z území dvou CHKO (Jizerské a Lužické hory) na celé území Libereckého kraje. Současně jde o rozšíření kvantitativní, kdy z dosavadních desítek až malých stovek umístěných sazenic ročně projekt směřuje k vysazovanému množství 1 000 – 10 000 ks ročně.

 

Všechny dosavadní výsadby probíhaly pouze na několika vybraných revírech Lesů České republiky. Projekt si klade za cíl zapojení široké lesnické základny z celého kraje, a to nejen revírníků a správců Lesů České republiky, ale i odborných lesních hospodářů a správců obecních lesů. Projektové výsadby byly i proto lokalizovány (mimo pozemků žadatele) do 5 revírů LČR a dále do obecních lesů 8 obcí v celém kraji. Na tyto jednorázové a izolované výsadby je ale nutné navázat v budoucnu dalšími opatřeními. I proto je součástí odborné studie i vytvoření dlouhodobého plánu dalších opatření pro podporu této ohrožené dřeviny.

 

Zrealizované aktivity

 

Cíle projektu byly: Detailně zmapovaná populace tisu v Libereckém kraji, jasně stanovené kroky pro její maximální zachování, připravené podmínky pro zajištění sadebního materiálu s maximální genetickou diverzitou a odborná studie, projednaná se zainteresovanými stranami, včetně plánu aktivit na podporu tisu v dalších letech, včetně konkrétních lokalit pro reintrodukci a zejména 32 nových lokalit s 1000 vysazenými tisy a zbudovanými ochranami proti okusu.

 

Výstupy projektu:

 

• 1025 sazenic tisu vysazených a dlouhodobě ochráněných proti zvěři mechanickými ochranami,
• 37 lokalit na lesních i nelesních pozemcích s nově vysazenými tisy,
• 45 kg sebraného osiva původního tisu a z části z něj už rozpěstované sazenice pro budoucí výsadbu,
• podrobné zmapování a zdokumentování téměř 700 jedinců nad 1 m výšky na území celého kraje,
• zdokumentování stavu výsadeb z předchozích let,
• doplněná Národní databáze ochrany přírody o nové jedince,
• zrealizovaný dvoudenní seminář pro odborníky o tisu v České republice,
• rozvinutá spolupráce s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti na DNA analýzách tisů v kraji,
• studie dlouhodobé podpory tisu v Libereckém kraji.

 

👉 Lokality pro výsadbu tisu