Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity 2022
vlajka
vlajka

Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity 2022

 
Termín realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
 
Naše organizace pokračuje již druhým rokem v projektu na obnovu lučních biotopů zaměřeným na podporu biologické rozmanitosti luk v rámci celého Libereckého kraje. Pestré luční porosty patří bohužel mezi nejvíce ohrožené biotopy. V důsledku dlouhodobého nevhodného hospodaření v krajině došlo k výraznému snížení rozlohy lučních pozemků, které skýtají vhodné podmínky pro život mnoha na ně vázaných ohrožených druhů rostlin a živočichů.
 
Louky, o které se v projektu na obnovu lučních biotopů staráme, leží mimo chráněná území, jedná se však o lokality cenné z důvodu výskytu ohrožených rostlin. Kosíme často podmáčené louky s výskytem krásných českých orchidejí, například prstnatce májové či fuchsovy najdeme v lokalitě Zadní Zbytky u Zásady nebo v Hájích nad Jizerou. Tyto louky byly dlouho bez péče, jelikož se v zamokřeném terénu nedá použít velká zemědělská technika a je možné je sekat jen ručně. Podmáčené louky jsou ohroženým biotopem, z krajiny jich mnoho zmizelo z důvodu nevhodných zásahů jako například odvodnění. Věříme, že správnou péčí podpoříme druhovou pestrost a vzácné druhy jako například kosatce sibiřské, upolíny nejvyšší či vachty trojlisté, které lze na vlhkých loukách najít. Mezi ohrožené patří ale i suchomilné stráně, kterým nejvíce škodí zarůstání a postupná přeměna v les. Tyto lokality poskytují útočiště plazům a mnohým bezobratlým.  Najdeme na nich pestrou voňavou skladbu bylin a mnohdy i ohrožené rostliny jako růži galskou nebo na podzim kvetoucí hořečky. Mezi takové jedinečné lokality v péči Čmeláka patří například Volavecké stráně u Turnova, teplomilná loučka pod Bradleckou hůrou nedaleko Lomnice nad Popelkou nebo horské louky na Ještědském hřebeni.
 
Jednáním s vlastníky se nám podařilo v roce 2022 domluvit péči nové louky, zvýšili jsme tak počet obhospodařovaných lokalit z 10 na 20. Naše péče o luční lokality probíhá mozaikovou selektivní sečí, která je šetrná vůči druhům, co zde žijí. Díky této metodě byla dána větší šance o prosazení se v rámci biotopu i méně průbojným druhům rostlin. Do projektu byli zapojeni dobrovolníci, kteří nám s činností na lokalitách velmi pomohli.
 
Projekt na obnovu lučních biotopů v Libereckém kraji byl podpořen z Norských fondů, Libereckým krajem a Ministerstvem životního prostředí.