V posledních letech se stále častěji setkáváme s extrémy počasí, které přináší globální změna klimatu. Jedním ze základních opatření, jak její dopad můžeme částečně tlumit, je obnova přirozených toků vody v krajině a obnova schopností krajiny vodu zadržovat. Propad retenční schopnosti velmi oslabuje možnosti ovlivňovat průběh povodňových situací a současně dotovat klesající hladiny spodních vod. Snížená retence české krajiny a potřeba přeměny lesních monokultur nevhodných dřevin jsou přitom problematiky v odborných kruzích dobře známé a popsané. Odborných konferencí a workshopů na toto téma proběhly jistě stovky, odborníci se na nich společně ujišťují o věcech, které dávno vědí. Nejsou však dostatečně popularizovány a prosazovány vůči odpovědným subjektům ani vůči široké veřejnosti. Při snaze o prosazování řešení narážejí odborná pracoviště na problémy, které realizaci účinných opatření brání. V takové situaci je klíčová podpora veřejnosti a současně příklady dobré praxe v konkrétních lokalitách. Má-li dojít k posunu v nahlížení na hospodaření s vodou v krajině a s lesy, musí být aktivity směřovány na propagaci praktických realizací revitalizačních opatření. A to nejlépe přímo v terénu, nikoli před plátnem dataprojektoru.

Hlavním cílem našeho projektu je terénní osvěta veřejnosti o vlivu globálních změn klimatu a možnostech jejich mitigace (tlumení) a adaptace na ně prostřednictvím propagace příkladů dobré praxe. Důležitým prvkem je i zapojování do praktických opatření přímo v terénu při tvorbě, obnově a údržbě krajinných struktur, které napomáhají zadržet vodu v krajině, a při přeměně monokulturních lesů.

 

Dílčí cíle projektu:

  • Realizace minimálně 10 akcí pro širokou veřejnost a mládež na lokalitách dobré praxe, se zapojením účastníků do obnovy a údržby přírodě blízkých mitigačních a adaptačních opatření (mokřady, lesy, údolní nivy, obnovené drobné krajinné struktury,…).
  • Realizace minimálně 5 exkurzí pro veřejnost na lokality, s ukázkami a vysvětlením příkladů zrealizované dobré praxe.
  • Realizace minimálně 1 odborné exkurze s ukázkami a vysvětlením příkladů zrealizované dobré praxe.
  • Realizace Dne otevřených dveří v mokřadech na lokalitě naší revitalizace v Jablonném v Podještědí.
  • Rozvoj spolupráce a poskytování odborné podpory vlastníkům pozemků a zástupcům obcí při plánování konkrétních realizací přírodě blízkých mitigačních a adaptačních opatření na území celého kraje a při hledání a tvorbě nových revitalizačních záměrů.