Terénní ekovýchovné programy na lokalitách Libereckého kraje

Pro realizaci projektu využijeme pestrou škálu přírodně zajímavých biotopů Libereckého kraje. Budou to například lokalita Nového pralesa – postupná přeměna smrkové monokultury na smíšený les se zastoupením původních druhů dřevin. Orchidejová louka – stanoviště s porostem prstnatce májového s dlouhodobě blokovanou sukcesí a druhy typickými pro sudetská luční společenstva. Lokalita Šporka v Novém Boru – lužní les s typickým jarním aspektem a velkým množstvím biotopových stromů. Starý Harcov – smrkové monokultury v porovnání s bukovými kotlíky, doplněné návštěvou školek pro pěstování sazenic původních jizerskohorských dřevin. Všechna prostředí využijeme jako živou učebnici procesů a vztahů v přírodě.

V období duben – září budeme realizovat 15 programů pro různé věkové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ) podle osvědčených metodik. Při výběru škol dáme přednost těm z míst, kde je realizace EVVO omezená  a dle možností projektu  je dopravíme autobusem na lokalitu.

Pro konkrétní aktivity částečně využijeme stávající pomůcky, která naše organizace vlastní, některé v průběhu projektu obnovíme.

Jizerskohorští velvyslanci (MŠ, 3 hodiny)

Skřítek Harcovníček nás provede lesní naučnou stezkou. Naučí nás dívat se na přírodu novýma očima, všimnout si zajímavých detailů, všechno vlastnoručně osahat a prozkoumat. Pozorovat a zaznamenávat. Nebude chybět ani návštěva lesní školky se sazenicemi, určenými k obnově jizerskohorských lesů.

UČÍME SE S PŘÍRODOU: JAK ZACHRÁNIT PRAVÉ ČESKÉ ORCHIDEJE? (ZŠ, 4hodiny)

Orchidejová louka v Horním Maxově s kvetoucími prstnatci májovými nám poskytne prostor pro poznávání nejen opravdových českých orchidejí, ale i dalších lučních druhů a především k průzkumu vlivu člověka na přírodní prostředí a postupům, které musíme uplatňovat, aby lokalita dál sloužila „pro lidi a přírodu“.

UČÍME SE S PŘÍRODOU: JAK UDĚLAT Z LESA PRALES (SŠ, 5 hodin)

Vydáme se do lokality Nového pralesa, abychom na vlastní oči pozorovali přerod smrkové monokultury do podoby druhově pestrého lesa. Prozkoumáme místní živočichy, všimneme si zajímavých detailů i konkrétních způsobů, jakými se les mění na „prales“.  Na základě toho, co uvidíme, zpracujeme v týmech návrh na vyhlášení vlastní rezervace včetně vhodného plánu péče, který zajistí další rozvoj lokality „pro lidi a přírodu“.

Cíle projektu

Obecným cílem předkládaného projektu je realizovat terénní ekologickou výchovu na přírodně zajímavých lokalitách Libereckého kraje a pomáhat tak školám naplnit průřezové téma environmentální výchova a současně i jednotlivé vzdělávací oblasti, nezbytně vyžadující výuku mimo budovu školy. Posílit kompetence pedagogů škol pro terénní výuku.