Mokřadní park v Jablonném je díky pestrosti zastoupených biotopů, přítomnosti vodního živlu, ale i vysoké estetické hodnotě a určité tajemnosti (možná evokace močálů…) ideálním prostředím pro terénní výukové programy. Vzhledem k tomu, že jsme při plánování a realizaci regenerace (při doposud provedených úpravách i chystaném dotvoření areálu) pamatovali také na přímé vzdělávací využití, je tato lokalita vysoce hodnotnou přírodní učebnou pro aktivity EVVO.

Terénní výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ v mokřadech 

V období duben – září budeme realizovat 10 programů pro různé věkové skupiny (MŠ, ZŠ, SŠ) podle osvědčených metodik. Při výběru škol dáme přednost těm z míst, kde je realizace EVVO  nulová či zcela minimální a dopravíme je autobusem na lokalitu.

Přírodovědný terénní kurz pro pedagogy a pracovníky regionálních ekocenter

Terénní praktický seminář bude zaměřen na vybranou přírodovědnou disciplínu (např.: ornitologie, mykologie, batrachologie). Jeho cílem bude především, aby účastníci získali nové znalosti a dovednosti pro svou vlastní terénní výuku.  Seminář se odehraje v lokalitě Jablonného, ale poznatky z něj budou přenositelné i do okolí škol jednotlivých účastníků.

Zážitkový program pro turisty

Při exkurzi pro dospělé sledujeme na jednotlivých aktivitách přerod lokality od místa černých skládek na mokřadní park. Účastníci prožívají všechna stádia od výběru lokality, přes získání peněz a povolení na její úpravu až po vlastní realizaci a propagaci. Při jednotlivých úkolech musejí spolupracovat a mokřad a jeho zákoutí zakusí opravdu na vlastní kůži. To vše generuje témata k závěrečné společné diskusi a občerstvení přímo v srdci mokřadního areálu. Proběhnou tři realizace zážitkové exkurze.

Cíle projektu

Obecným cílem předkládaného projektu je realizovat terénní ekologickou výchovu na lokalitě Mokřadů v Jablonném a pomáhat tak školám naplnit průřezové téma environmentální výchova a současně i jednotlivé vzdělávací oblasti, nezbytně vyžadující výuku mimo budovu školy. Posílit kompetence pedagogů škol i dalších CEV pro terénní výuku. Umožnit návštěvníkům Jablonného poznat mokřadní areál zážitkovou formou v menší skupině.