Naše hlavní činnost – obnova konkrétních přírodních lokalit – přináší řešení jednomu z palčivých problémů poslední doby, a to že naše krajina kvůli činnosti člověka má problémy se zadržováním vody. Opakované záplavy v posledních letech, střídající mimořádně suchá období způsobují velké potíže.

Řešením je účinněji zadržet vodu přímo tam, kde v krajině naprší. Proto se v  dlouhodobém horizontu snažíme zlepšit retenční schopnosti české krajiny.

Co děláme?

1)   Revitalizujeme a chráníme konkrétní lokality v krajině s důrazem na jejich retenční, klimatickou a protipovodňovou funkci.

  • Nový prales – Nově vznikající pestrý smíšený les přirozeně zadržuje vodu, a to výrazně lépe než smrková monokultura, která tu rostla dříve, než o lokalitu Čmelák začal pečovat.
  • Mokřady Jablonné – Z uměle odvodněné krajiny plné skládek se díky práci Čmeláka stalo místo, které přirozeně zadržuje a postupně uvolňuje vodu, a to v mnohem větší míře než umělé vodní nádrže!
  • Jindřichovice pod Smrkem – Voda z technického koryta, jímž dříve jen rychle prosvištěla, byla odkloněna pomocí nového revitalizačního koryta zpět do lesa, kudy potok kdysi tekl. Rygoly, které les odvodňovaly, byly částečné zahrazeny přírodními materiály tak, aby les sloužil při zvýšených stavech vody jako houba a vodu zde podržel, a tak zpomalil její příchod do vesnice.
  • Vysadili jsme 4 000 stromů a keřů do volné krajiny na území měst a obcí.  Vysazené stromy často slouží jako aleje, či remízky. Pomáhají tak zabraňovat odnosu půdy schopné vsakovat velké množství vody.
  • Vyhloubili jsme tůně na dalších našich lokalitách např. v Dolním Vítkově, a Chrastavě a v již zmíněných Mokřadech Jablonné. Nově vzniklé tůně slouží jako zásobárna vody.

2)   Šíříme dobrou praxi mezi odbornou veřejností a ve státní správě – Pořádáme odborné exkurze na našich lokalitách a za příklady dobré praxe v okolí i v zahraničí.

2)   Šíříme osvětu široké veřejnosti o zadržování vody v krajině – O tomto tématu a jeho řešení seznamujeme účastníky našich exkurzí pro veřejnost na našich lokalitách

3)   Šíříme osvětu dětí a studentů o zadržování vody v krajině – na našich ekovýchovných programech účastníci se tomuto tématu poutavou formou věnují

4)   Zapojujeme širokou veřejnost do praktické revitalizace lokalit – Díky praktické pomoci dobrovolníci získají informace o zadržování vody v krajině.

5)   Inspirujeme vlastníky pozemků – předáváme naše zkušenosti a konzultujeme s vlastníky pozemků úpravy možné na jejich lokalitách

6)   Absolvovali jsme řadu konzultací s experty, kde jsme zjišťovali

  • celkový rámec (stav krajiny a klimatické vlivy) a výhled na vývoj této problematiky – oslovili jsme předního českého geologa a klimatologa RNDr. Václava Cílka, CSc
  • ochotu politické reprezentace sjednat nápravu – zúčastnili jsme se odborného semináře, kde se ukázalo, že někteří politici si uvědomují závažnost situace a chtějí s tím něco dělat
  • konkrétní příčiny nezdravé krajiny/půdy v hlavních oblastech, které mají negativní dopad na zemědělství – jednání s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy
  • konzultovali jsme realizaci celé vlny konkrétních opatření na Slovensku, které  by bylo třeba zavést

7)   Přeložili jsme do češtiny publikaci Po nás poušť a potopa

Původním cílem kampaně Zastavme vodu bylo, vedle šíření přikladu dobré praxe zadržování vody v krajině, působit na centrální úroveň státní správy a odblokovat komplikované legislativní a další formální překážky obnovy přírodních krajinných struktur. Po zhodnocení zkušeností z přípravy (systémová změna na úrovni státní správy a legislativy bude složitý a dlouhodobý proces) jsme se pro co nejefektivnější využití dosavadních darů na kampaň rozhodli stavět dále zejména na tom, co je nejsilnější stránkou Čmeláka, tedy výše uvedené aktivity.

Tento přístup se již ukázal jako funkční v rámci širší osvěty ve veřejné správě – takto dokážeme ovlivnit a systematicky podpořit proces vedoucí k obnově krajinných struktur přirozené „zezdola“ přes místní i regionální iniciativy a veřejnou správu.

Více informací o tématu Zastavme vodu na www.revitalizace-krajiny.webnode.cz/.

Stáhněte si publikaci o zadržení vody v krajině – Po nás poušť a potopa.

Krajinné struktury

Kvalitní péče o krajinné struktury je jedním ze způsobů, jak zvyšovat retenční schopnost krajiny a zároveň její stabilitu, aby lépe odolávala malým i velkým pohromám, škůdcům, chorobám, erozi a snižování úrodnosti, povodním, větrným smrštím anebo suchu.

Krajina je složená z jednotlivých částí krajinných struktur, které na sebe funkčně i prostorově navazují a spolu fungují jako rovnovážný systém. Krajinné struktury tvoří mozaiku, kde se střídají území zcela pozměněná člověkem (města, silnice, průmyslové oblasti) s částečně přirozenými oblastmi (např. lesy, louky, řeky, stromořadí) a také i původními, přirozenými oblastmi (mokřady, pralesy).

Více informací na www.cmelak.cz/krajinnestruktury

Stáhněte si návod, jak vysadit strom