Jiří Antl a "jeho" Nový prales a Padouchov

Na lokalitě Nového pralesa jsme v uplynulém roce vysadili s dobrovolníky dalších 700 sazenic původních druhů dřevin – jedlí a buků. Dobrovolníci také vysadili v nejvýchodnější části lokality 20 odrostků jilmu pro zpestření druhové skladby o vzácnou a ohroženou dřevinu. Vykopali jsme také novou tůň pro obojživelníky, zásadní byla oprava části oplocenek nahrazením dožívajících smrkových sloupků novými dubovými s výrazně vyšší životností. Zasahovali jsme také proti kůrovci pokácením několika napadených stromů, jejich mechanickým oloupáním a ponecháním na místě k rozkladu. Na přelomu října a listopadu jsme také uctili 100. výročí vzniku republiky výsadbou „Lípy republiky pod Ještědem“ u hřebenové cesty nad Novým pralesem. Na podzim byl proveden postřik sazenic proti zimnímu okusu zvěří. Pravidelně byl prováděn monitoring oplocenek, na dvou místech jsme zbudovali nový přelez pro návštěvníky. Pokračovala rovněž realizace akcí pro veřejnost na lokalitě (celkem 20, kterých se zúčastnilo 597 lidí). Šlo o ekovýchovné programy pro děti, exkurze pro veřejnost, dobrovolnické akce a teambuildingy pro firemní dobrovolníky. Tyto kroky jsou pokračováním postupné rekonstrukce smrkové monokultury na přírodě blízký les za aktivní účasti veřejnosti. 

Chalupa na Padouchově (v centru Nového pralesa) byla letos s pomocí dobrovolníků dovybavena a upravena pro ubytování 30 lidí včetně zázemí pro ně. Byla vybavena postelemi, půdní prostor byl vyklizen a bylo tam zbudováno hambálkové spací patro. Byl koupen a instalován nový brutar na teplou vodu do koupelny, zadní stěna byla odkopána, zpevněna a vysušena novým vyzděním a omítkou. Nyní může sloužit i pro větší skupiny dobrovolníků pracujících na projektu. Navíc se nám podařilo koupit pozemek přiléhající k zahradě chalupy, který tvoří jednak sousední les, jednak louka s ohništěm, která je chalupou dlouhodobě využívána. Propojili jsme tak pozemky chalupy a pozemky našeho okolního lesa. Tím jsme rozšířili plochu Nového pralesa na současných 36 hektarů.

Záchrana ohrožených dřevin

Ohroženým dřevinám se věnujeme už 25 let a nepřestáváme s tím ani nyní. Letos se díky nám dostalo do lesů celého kraje 270 odrostků jilmů na celkem 13 lokalit - od Nového Boru až po Český ráj a Železnobrodsko, od Frýdlantska až po Podještědí. Zároveň pracujeme na přípravě velkého projektu na cestu vzácných tisů z našich školek do krajiny. Máme jich připravených k výsadbě okolo 2000.

Ostatní naše lokality

Na našich odlehlejších pozemcích provádíme běžné údržbové práce řádného hospodáře. U lesních pozemků jde zejména o ochranu stromků proti zvěři a o prořezávky přehoustlých kultur, u nelesních pozemků pak především o kosení luk. Na lokalitě Minkovice jsme realizovali druhou fázi prosvětlování smrčin, pro uvolnění již dříve realizovaných výsadeb. Také jsme tu provedli opravy stávajících oplocenek zajišťujících ochranu sazenic před zvěří dubovými kůly, které by měly zajistit delší životnost. Tato činnost ale bude vzhledem k věku oplocenek teď už asi každoroční…

Těžiště činnosti spolku se v posledních letech přesunulo k propagaci aktivního managementu, revitalizací a zpřístupnění lokalit veřejnosti. Do všech aktivit se snažíme aktivně zapojit veřejnost, ať už pomocí exkurzí, ekovýchovných terénních programů, tak i dobrovolnických akcí. To vše pro co nejširší okruh účastníků. Letos jsme přímo v terénu na lokalitách našeho pozemkového spolku nebo našich dlouhodobých partnerů realizovali 80 akcí pro více než 2300 účastníků.

 

                                                                                     Dáša Najmanová a "její" mokřadní a další lokality

Mokřady Jablonné

Na mokřadní lokalitě u Jablonného v Podještědí jsme letos vybudovali novou „tajnou“ odbočkou do nitra lužního lesa s lávkami, dubovými šlapáky a romantickým zákoutím s dřevěnou lavičkou na jejím konci. Místo pro klidný odpočinek v divoké části lužního lesa je jako stvořené pro únik od civilizace a vnímání zvuků přírody.

V domě pod hrází sousedního Mlýnského rybníka, který se nám u lokality mokřadů podařilo koupit, jsme zatím bojovali se zloději a vandaly, promýšlíme však revitalizační projekt. Nicméně nákupem pozemku před vstupem do domu jsme letos zajistili bezproblémový přístup k objektu.

Pro veřejnost jsme zde uspořádali celkem 25 akcí pro více než 850 účastníků. Kromě exkurzí - běžných, zážitkových i ornitologických - jsme tu zorganizovali několik dobrovolnických akcí a pracovních teambuildingů. Nedílnou součástí akcí pro veřejnost byly také ekovýchovné programy pro děti, některé i s mezinárodním přesahem. Na plné obrátky se nám totiž rozběhl Česko-německý projekt Zelené perly kolem Nisy s  programy o ekosystémových službách mokřadů. Kromě českých dětí jsme učili také děti německé.

Ani letos jsme nevynechali největší každoroční akci pro veřejnost - Den otevřených dveří v mokřadech, která byla spojená s místní tradiční Poutí svaté Zdislavy. Pro stovky návštěvníků, které mokřady tento den navštívily, byly připraveny exkurze, soutěže a kvízy.

Z hlediska odborného jsme pokračovali v botanickém monitoringu zdejších podmáčených luk. Pravidelné mozaikovité kosení a odvoz pokosené biomasy pomáhá vzácnějším druhům rostlin proti konkurenci dominantních druhů. Je to běh na dlouhou trať, ale už i pouhým okem je patrný rozdíl mezi kosenými a nekosenými částmi mokřadů. Pokračovali jsme i v odklízení staré černé skládky v bývalém náhonu, v jeho vyčištěné části jsme už zbudovali zimoviště pro obojživelníky. Náš ještěrkovník i hadník jsou pravidelnými hostiteli plazů, ledňáček je na bidýlkách v tůních, která jsme mu připravili, vidět stále častěji a po mnoha letech tu byla zaznamenána rosnička. V tůních se dají potkat čtyři druhy vodních ptáků a plave nám tu i první ondatra.

Od vybudování tůní se chceme v blízké budoucnosti posunout k revitalizaci toku protékajícího lokalitou (Heřmanický potok), máme už připravený revitalizační projekt i vyjádření dotčených orgánů, čekáme jen na vhodný finanční zdroj na realizaci.

Mokřady v Jablonném jsou pro nás důležité i jako modelový příklad. Dlouhodobě se věnujeme problematice globálních změn, v letošním roce jsme například realizovali projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí zaměřený na změnu klimatu. Hmatatelný příklad realizovaného revitalizačního opatření tlumícího její dopady je pro nás „k nezaplacení.“

Kooperační projekty

Na pozemku v údolí Šporky u Nového Boru jsme ve spolupráci s obcí a s podporou Libereckého kraje zrealizovali dvě komunitní plánování s veřejností, provedli botanické, zoologické a hydrogeologické průzkumy, vykopali první tůň pro obojživelníky v nivě a intenzivně se věnovali likvidaci křídlatky. Také jsme tu vysadili 10 jilmů.

Letos jsme v rámci česko-polského projektu načali spolupráci s obcí Višňová na Frýdlantsku – dosadili jsme starou jabloňovou alej podél cyklostezky a dubovou alej podél staré cesty nivou Smědé. Realizovali jsme také úklid odpadků podél jejího toku.

I letos pokračují naše lesnické kooperační projekty, které realizujeme díky podpoře firmy Škoda auto, a.s. a Nadaci Yves Rocher. Ve spolupráci s obecními a městskými lesy v Podještědí a na Českolipsku a Dokesku jsme zajistili výsadbu 43000 sazenic jedlí, buků, dubů, javorů a třešní do zdejších převážně monokulturních lesů.

 

                                                                                             Michal Řepík a "jeho" ekovýchova v roce 2018

 

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2018. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách – v Novém pralese jsme se zaměřili tentokrát na houby a jejich spletité sítě označované jako Wood Wide Web.

V Jablonném v Podještědí se na plné obrátky rozběhl Česko – německý projekt Zelené perly kolem Nisy (program o ekosystémových službách mokřadu), a tak jsme kromě českých učili i německé děti. Na oplátku jsme pak české žáky vyslali na ekovýchovné programy do Mezinárodního setkávacího centra v německém St. Marienthalu.

Aby té mezinárodní spolupráce nebylo málo, polské děti jsme vzali na ekovýchovný den v přírodní rezervaci Meandry Smědé.

Opravili jsme poškozenou tabuli lesní naučné stezky Harcov a vypravili se tam s programem „Jizerskohorští velvyslanci“.

Trvalé místo už si v naší činnosti vydobily programy v Novém Boru u říčky Šporky na téma „Džungle“. 

Po roční odmlce jsme se zase vrátili na orchidejovou louku v Horním Maxově s programem o českých orchidejích.

Na podzim jsme vyrazili do školek se zcela novým programem „Ze Života netopýrů“.

 

Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků a veřejnosti vysázeli 800 bukových sazenic v Horním Hanychově.

Řemesla s využitím odpadních materiálů jsme prezentovali na Krajském dni ekovýchovy – ZERO WASTE.

Během letních prázdnin jsme pořádali další příměstský tábor přátel přírody v Liberci zakončený zahradní slavností pro děti a rodiče.

Pedagogy jsme vzali do terénu na seminář „Za vším hledej houbu!“, tradiční zimní rukodělný seminář na Čmeláku představil výrobu papírových květin. Spolupořádali jsme konferenci o mokřadech v příhraničí v St. Marienthalu.

 

Našich programů se v roce 2018 zúčastnilo 1718 dětí, žáků a studentů, příměstských táborů 30 účastníků, pedagogů a odborníků přišlo na naše semináře a konference 50. Na programy našich partnerů v Německu jsme vyslali 110 českých žáků a jejich pedagogogů. 

 

 

                                                                                                Jan Pichová a "její" akce s dobrovolníky

 

 

"I v roce 2018 jsme zpřístupňovali kouty přírody lidem a s nimi pomáhali přírodě..."

Exkurze, zážitkové programy, dobrovolnické akce, teambuildingy, workcamp, příměstský tábor i ekovýchovné programy pro děti – to vše děláme pro to, abychom ukázali lidem jak správně hospodařit s krajinou, jak jí pomoci, aby ona pomáhala nám. V roce 2018 jsme s našimi programy vytáhli do přírody téměř 3000 lidí. 

Jsme hrdí na dobrovolnické dny pro firmy, které se podařilo zrealizovat, ať už s pravidelnými nebo novými partnery. Celkem se jich zúčastnilo 263 firemních dobrovolníků, za což patří naše díky firmám LMC, DBS, ALBI, Hanibal, Yves Rocher, Škoda a Linde.

Další stovky dobrovolníků se zúčastnily našich 27 dobrovolnických dnů pro veřejnost, školy a spolupracující organizace. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo 548 dobrovolníků. Opět se nám podařilo zrealizovat letní workcamp -14denní pobyt pro zahraniční dobrovolníky. Teenageři z celého světa tak měli příležitost poznat místní přírodu, komunitu a odnést si nová mezinárodní přátelství i znalosti o České republice. 

Obrovský ohlas zejména mezi turisty měly také podzimní výsadby stromků v Novém pralese, které vyvrcholily Dnem stromů v Horním Hanychově. K výročí vzniku republiky jsme s veřejností také vysadili Strom republiky v horních partiích Nového pralesa. Na tyto akce dorazilo okolo 300 návštěvníků.

A co že se nám s těmi letošními více než tisíci dobrovolníky podařilo udělat? Především ohromný kus práce pro přírodu. Sázení původních dřevin v lese i mim o něj, spravování oplocenek, ožínání sazenic, kopání tůní, sběr odpadků v lesích i v korytě Smědé, trhání a vyrývání křídlatky, sečení a úklid luk a mokřadů, úklid a výřez náletů v zámeckém parku a v neposlední řadě pomoc s ochranou vzácných dřevin v CHKO Jizerské hory.

Naše lokality si příznivci mohli prohlédnout i v rámci několika exkurzí - odborných i zážitkových, v Novém pralese, Mokřadech Jablonné nebo na Orchidejové louce v Horním Maxově. Účastníci se mohli při ozvláštněných exkurzích setkat s ornitologem nebo botaničkou. Na exkurze dorazilo přes 200 zájemců.

Největší loňskou akcí pořádanou pro veřejnost byl tradičně náš květnový Den otevřených dveří v Mokřadech Jablonné, kde se mohli návštěvníci zapojit do soutěžního mokřadního kvízu, exkurze a potkat pohádkové bytosti. Napočítali jsme okolo 300 návštěvníků a slyšeli mnoho krásných ohlasů. 

 

                                                                                        Jana Stará a "její" chalupa Mariánskohorské boudy

 

Chalupa Mariánskohorské Boudy v roce 2018 ubytovala bez mála 700 lidí. Pravidelně se o chalupu staráme, aby byla provozuschopná. Dřevo na topení potřebné na zimní sezónu nám pomáhá připravovat pan Bartoníček se skupinou dětí. Dvakrát za rok dáme chalupu kompletně do pořádku, uklidíme, umyjeme okna, vyčistíme kamna a roury a vyklidit suché WC. V roce 2019 nás v chalupě čeká malování, okna by potřebovala zevnitř i zvenčí natřít a upravit. Hodily by se nám také ještě jedny krbové kamna do horní spací místnosti.