Jiří Antl nejen o Novém pralese

Z hlediska ochrany přírody jsme ani v roce 2017 nezaháleli:

Lesy na okolo Doks a na Českolipsku jsme na jaře obohatili o 3432 sazenic ve spolupráci se Škodou Mladá Boleslav, na podzim do stejných míst směřovalo dalších 16350 díky našemu dlouhodobému projektu s firmou a nadací Yves Rocher. Sázely se duby, buky, třešně ptačí, jedle a javory. Ve spolupráci s oběma firmami v této oblasti budeme pokračovat i v dalších letech. 

Do Nového pralesa zamířilo letos díky dobrovolníkům 2000 sazenic (buky, jedle, lípy) a stovky dalších jich v něm a v nedalekých Městských lesích Liberec roste díky podzimním Dnům s lesníkem a Dnu Stromů. Kromě toho jsme v Novém pralese samozřejmě ožínali buřeň, opravovali oplocenky a ochraňovali sazenice repelentem tam, kde bylo třeba. Důležitou změnou pro Nový prales je naše nová terénní základna přímo v jeho centru -  v Padouchově. Tu si lze podobně jako Mariánskohorské boudy rezervovat pro sebe (viz web Chalupy Padouchov).

V letošním roce jsme také díky projektu „Když přispěješ k mitigaci, nebudeš tu pro legraci“ od Ministerstva životního prostředí oživili jedno z témat, kterému se dlouhodobě věnujeme. Problematice klimatických změn a mitigačních opatření, neboli opatření zmírňujících jejich dopady, se naše sdružení aktivně věnuje od roku 2010, kdy náš kraj zasáhly ničivé povodně. Našimi revitalizačními projekty (budování tůní, revitalizace toků, výsadby remízků a stromořadí, změny dřevinné skladby lesů, …) přispíváme k zadržování vody v krajině, což ve svém důsledku tlumí extrémy sucha, zmírňuje průběh povodní, stabilizuje místní klima a v neposlední řadě podporuje přírodní rozmanitost. Projekt si kladl za cíl nejen seznámit laickou veřejnost s touto problematikou, ale také ji aktivně zapojit do realizace konkrétních pozitivních změn v krajině. V rámci projektu proběhlo 16 dobrovolnických akcí, jichž se zúčastnilo téměř 500 dobrovolníků z řad veřejnosti, firem a dokonce přispěli i dobrovolníci ze zahraničí. Sázeli stromy, kopali tůně nebo pomáhali s péčí o mokřady v Jablonném v Podještědí. Nechyběly ani dvě odborné exkurze, jichž se zúčastnilo více než 70 odborníků. Problematika sucha a povodní je v České republice stále aktuálnější, a tak je potřeba se jí i nadále věnovat.

V rámci pozemkového spolku se nám v roce 2017 podařilo opět rozšířit námi vlastněné a přeměňované pozemky. K mokřadním pozemkům u Jablonného v Podještědí jsme přikoupili 220 metrů náhonu, který po zlikvidování staré černé skládky bude ideálním zimovištěm pro obojživelníky. V celém kraji tak teď vlastníme a obhospodařujeme už bezmála 64 hektarů přírodních pozemků.

Věnovali jsme se i ohroženým dřevinám v kraji. Provedli jsme zmapování 7 lokalit s výskytem tisu v Jizerských horách, přičemž se nám podařilo nalézt 77 dospělých jedinců a 104 sazenic z výsadeb z předchozích let. V našich lesních školkách čeká na výsadbu do lesů i do krajiny 2500 sazenic, v roce 2018 se jim ve spolupráci s AOPK v Liberci budeme zvýšeně věnovat, aby se tam dostaly co nejdříve.

Dáša Najmanová o Mokřadech Jablonné a nových lokalitách

Na samém závěru roku 2016 jsme rozšířili lokalitu mokřadu a lužního lesa  o další 2 ha v roce 2017 jsme pak přikoupili další přilehlý pozemek. Je jím starý náhon, který v minulosti sloužil jako černá skládka.  Pomocí bagru a dobrovolníků byl proveden částečný úklid této staré černé skládky.  Následně zde bylo vytvořeno zahloubené zimoviště pro obojživelníky a plazy. Využilo se k tomu místo s původním pískovcovým opevněním z něhož vedl podzemní kamenný kanál až do lužního lesa. Toto propojení bude sloužit jako jeden z možných přístupů do zimoviště.

V roce 2017 pokračovala na lokalitě mokřadů Jablonné pravidelná údržba tzn. celá lokalita se mozaikovitě kosila. Pravidelným kosením se snažíme dát prostor k prosazením méně dominantním druhům rostlin a tak postupně dosáhnout větší botanické rozmanitosti. Lokalitu kosíme mozaikovitě, tak aby vždy zůstala část kvetoucího palouku neposekána a  sloužila motýlům, čmelákům, včelám a dalšímu hmyzu.

Oproti předešlému roku již nebyla potřeba vytrhávat orobinec, protože pravidelným vytrháváním v předešlých letech se povedl do značné míry potlačit.

Do luk byly na jaře navráceny čmelíny. Mokřadní ještěrkovník byl doplněn o další skalničky.

V těsné blízkosti kačírkové plážičky byl umístěn nízký a však s průměrem nad 1m velký lipový špalek, který zde tvoří přírodní lavičku. 

Pokračovalo se v pravidelném monitoringu výzkumných botanických čtverců – pro plánování optimálního managementu a v získávaní potřebných povolení k realizaci revitalizaci Heřmanického potoka, který protéká lokalitou.

Také jsme zakoupili starý zchátralý dům na hrázi Mlýnského rybníka, jež máme v úmyslu do budoucna proměnit v mokřadní dům, který by měl mít široké využití.  Plánujeme vznik stálé expozice o důležitosti mokřadů a lužního lesa. Ubytování jak pro dobrovolníky, tak pro školní kolektivy, které se účastní našich environmentálních programů. Namísto brownfieldu, které jen hyzdí příjezd na lokalitu Mokřady Jablonné by došlo k opravě historické budovy a vdechnutí ji nového smysluplného života. 

Jedněmi z dalších lokalit, které plánujeme revitalizovat je lokalita Pivovarských rybníků v Liberci a mokřadní lokalita pod koupalištěm v Novém Boru s pracovním názvem Novoborská Amazonie.

U obou lokalit jsme ve fázi jednání s vlastníky pozemků, obstarávání podkladů pro budoucí revitalizace (biologické průzkumy, studie proveditelnosti, získávání finančních prostředků atd.).

Michal Řepík: "Ekovýchova v roce 2017 kvetla!"

Naše ekovýchovná sekce pokračovala ve své činnosti i v roce 2017. Učili jsme zejména na našich tradičních lokalitách – v Novém pralese s programem „Jak udělat z lesa prales?“, v Jablonném v Podještědí („Mokřad místem zkoumání“) a na lesní naučné stezce Harcov („Jizerskohorští velvyslanci“). Kromě toho jsme otevřeli i novou výukovou lokalitu v Novém Boru, v lužním lese u říčky Šporky („Džungle“). Novinkou byl i program „Příroda plná stop a znamení“ se kterým jsme na podzim navštívili především liberecké školky.

Ve spolupráci s Městskými lesy Liberec jsme za pomoci školáků vysázeli 1520 bukových sazenic v Horním Hanychově. Nezapomněli jsme ani na práci s přírodními materiály a realizovali programy s ovčí vlnou a včelím voskem.

Novinkou sezóny byly i dva příměstské tábory v Liberci zakončené zahradní slavností pro děti a rodiče.

Pedagogy jsme vzali do terénu na dva semináře – Aktivně v přírodě! a Ekovýchova v příměstské krajině, tradiční zimní rukodělný seminář na Čmeláku představil práci s pedigem.

Začali jsme chystat česko-německé programy v rámci přeshraničního projektu Zelené perly kolem Nisy.

Našich programů se v roce 2017 zúčastnilo 1645 dětí, žáků a studentů, příměstských táborů 43 účastníků a pedagogů přišlo na naše semináře 34.

Jana Pichová: "Při ohlédnutí za Čmeláčím rokem 2017 se vyplavuje vděčnost a spousta radostných vzpomínek..."

Jsme hrdí na dobrovolnické dny pro firmy, které se podařilo zrealizovat, ať už s pravidelnými nebo novými partnery. Celkem se jich zúčastnilo 244 firemních dobrovolníků, za což patří naše díky firmám LMC, DBS, ČMZRB, S.C.Johnson, ALBI, Vodafone, JCi, Hanibal a HSBC.

Další spousta dobrovolníků se zúčastnila dobrovolnických dnů pro školy, studentských praxí a akcí s potřebnými skupinami. Podařilo se zrealizovat dva letní workcampy (14denní pobyty pro zahraniční dobrovolníky) pro teenagery, kteří tak měli příležitost poznat místní přírodu, komunitu a odnést si spoustu mezinárodních přátelství. Na těchto akcích jsme spolupracovali s organizacemi INEX-SDA a Hestia. Dohromady se těchto akcí zúčastnilo 224 dobrovolníků z 15 zemí světa. Nejvzdálenější dobrovolník na musel cestě k nám do Liberce překonat téměř 10 000 km!

Naše lokality si příznivci mohli prohlédnout v rámci několika exkurzí, odborných i zážitkových, v Novém pralese, Mokřadech Jablonné nebo na Orchidejové louce v Horním Maxově. Účastníci se mohli při ozvláštněných exkurzích setkat s ornitologem, botaničkou nebo odborníkem na netopýry. Díky poslednímu jmenovanému si děti na noční exkurzi v Novém Pralese pohladily živého netopýra odchyceného v lomu Velká Basa. Na exkurze dorazilo celkem 154 zájemců.

Největší loňskou akcí pořádanou pro veřejnost byl květnový Den otevřených dveří spojený s oslavou narozenin v Jablonném v Podještědí, kde se mohli návštěvníci zapojit do soutěžního mokřadního kvízu, exkurze a potkat zajímavé bytosti. Napočítali jsme okolo 300 návštěvníků a slyšeli mnoho krásných ohlasů. V rámci Léta v Jablonném jsme pro rodiny s dětmi přichystali čtyři termíny bádání v tůních a pro odvážnější dvě napínavá putování mokřady pod rouškou tmy. Obrovský ohlas zejména mezi turisty měly také podzimní sázení stromků na Ještědském hřebeni, které vyvrcholily Dnem stromů v Horním Hanychově. Na akce pro veřejnost dorazilo celkem 665 návštěvníků.

Tím ale výčet loňských aktivit nekončí. Svoji jurtu zasvěcenou Čmeláku jsme měli na Festivalu jurt v Brništi. Jurta plná informací o Čmelákovi, zařízená v meditačním duchu mezi sazenicemi našich stromků, informační stolek a zejména křesání ohně pomocí práchna byly zvídavými návštěvníky festivalu po celý den hojně okupovány. Div jsme v tom srpnovém horku nepodpálili jurtu. Zkušenosti z pořádání workcampů pro teenagery jsme měli příležitost prezentovat na setkání organizátorů workcampů pod záštitou organizace INEX-SDA. Zájemci o dobrovolnictví v libereckém regionu se s námi zase mohli setkat na Semináři dobrovolnictví v knihkupectví Fryč, který pořádala organizace Nová Akropolis. Tam se nám podařilo navázat přátelství s neziskovou organizací Dobromysl. Objevujeme se také pravidelně na dobročinných bazarech Nazdar Bazar, ať už se konaly na Tatrách, v baru Azyl nebo v Kultivaru. Díky za spolupráci na našich akcích patří také Dětskému Domovu z Jablonného v Podještědí a Parlamentu mladých.

A co že se nám vlastně s těmi letošními 1272 dobrovolníky podařilo udělat? Především ohromný kus práce pro přírodu. Sázení původních dřevin, spravování oplocenek, pletí oplocenek, odstraňování starých ochran stromků, kopání tůní, úklid a spravování chalupy, kopání odvodňovací strouhy, stavba ohniště a laviček, stavba zimoviště pro obojživelníky, pletí pláže a kosatců, pletí růžových záhonků, tvorba paletového pódia, sběr odpadků, úklid křovin, trhání křídlatky a sečení a sečení a sečení.